عرضه آبمیوه های تازه در شعب آیس پک

ارائه آبمیوه های تازه و طبیعی در شعب آیس پک آغاز شد.